อาจารย์กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศมัธยม

 

                         

                                 อาจารย์พวงจันทร์ ศรีระกิจ

                                 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศมัธยม

                                 IEP ม.4 ม.5 , Lab ม.5 , ภาษาอังกฤษ 6 

                                       

                                   อาจารย์ปิยนุช พัฒน์ภิรมย์

                                   teresapiyanut@gmail.com

                                   อาจารย์ที่ปรึกษานักเรียนห้อง 15

                                   ภาษาอังกฤษ 1 / IEP / สาระเพ่ิมเติม / ชุมนุม ม.1

                   

                                        อาจารย์ชยา พรหมมาสกุล

                                        kru_apple@hotmail.com

                                        อาจารย์ที่ปรึกษานักเรียนห้อง 17

                                        ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1 / IEP ม.1 / Gifted ม.2


                                          อาจารย์ณัฐธิดา ภัทรวรธรรม

                                          kru_meow@hotmail.com

                                          อาจารย์ที่ปรึกษานักเรียนห้อง 18

                                          ภาษาอังกฤษ 1 ม.1 / IEP ม.2 / สาระเพิ่มเติม ม.2


                                       อาจารย์เผ่าพงศ์ ติระนะรัต

                                       krufirst_bcc@yahoo.com

                                       อาจารย์ที่ปรึกษานักเรียนห้อง 22

                                       ภาษาอังกฤษพื้นฐาน / IEP ม.2 / Gifted ม.1


                                      อาจารย์กานต์รวี ช่วยหนู

                                      phonplai@yahoo.com

                                      อาจารย์ที่ปรึกษานักเรียนห้อง 25

                                      ภาษาอังกฤษพื้นฐาน / IEP ม.2 / Gifted ม.3

                                      

                                            อาจารย์ปริษา ศรีสุชรชดา

                                            kru_aye@hotmail.com

                                            อาจารย์ที่ปรึกษานักเรียนห้อง 37

                                            ภาษาอังกฤษพื้นฐาน / IEP ม.3

                                        อาจารย์สุกิจ อับดุลเลาะห์

                                        kit_tio@hotmail.com

                                        อาจารย์ที่ปรึกษานักเรียนห้อง 32

                                        ภาษาอังกฤษพื้นฐาน / IEP ม.3


                                         อาจารย์สมศรี สาธุการ

                                         ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.3 / IEP ม.2

                                         ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1 ม.1


                                       อาจารย์อารีย์ เผื่อนด้วง

                                       areebcc51@hotmail.com

                                       อาจารย์ที่ปรึกษานักเรียนห้อง 49

                                       ทักษะการอ่าน-เขียน ม.4 / IEP ม.2, ม.4                                          อาจารย์อรวรรณ บุญเรือง

                                          อาจารย์ที่ปรึกษานักเรียนห้อง 47

                                          ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1 / IEP ม.4

           

                                         อาจารย์วลัยภรณ์ ไชยสมบูรณ์

                                         walaibhorn.ch@bcc1852.com

                                         อาจารย์ที่ปรึกษานักเรียนห้อง 44

                                         ภาษาอังกฤษ 1 ม.4

                                         อาจารย์ระวีวรรณ อุ่นศิโรจน์

                                         rawee_unsi@hotmail.com

                                         raweewan.un@bcc1852.com

                                         อาจารย์ที่ปรึกษานักเรียนห้อง 53

                                         IEP ม.2, ม.4 / Gifted ม.4, ม.5

                                         อาจารย์จินดา คู่เจริญ

                                         jindakoo99@hotmail.com

                                         อาจารย์ที่ปรึกษานักเรียนห้อง 55

                                         ภาษาอังกฤษ 4 / IEP ม.5                                              อาจารย์อารีวรรณ นพสุวรรณชัย

                                              ภาษาอังกฤษ 4 / IEP ม.5

          

                                        อาจารย์อัญชลี เจริญกุล

                                        angiechalee@hotmail.com

                                        อาจารย์ที่ปรึกษานักเรียนห้อง 68

                                        English Computer Lab ม.5, ม.6                                         อาจารย์กิตติศักดิ์ ปัจฉิมสุวรรณ

                                         อาจารย์ที่ปรึกษานักเรียนห้อง 68

                                         ภาษาอังกฤษ 6 ม.6


                                           อาจารย์สมเกียรติ โอภาสวรรัตน์

                                           tskbcc@hotmail.com

                                           อาจารย์ที่ปรึกษานักเรียนห้อง 64

                                           ภาษาอังกฤษ 6 / IEP ม.6

                                          อาจารย์กฤติกา ศรีอ่อนคง

                                          krittika.srionkong323@gmail.com

                                          ภาษาอังกฤษ 1 /  ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1 ห้อง 49

                                          ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ม.3 / ชุมนุมภาษาอังกฤษ ม.2-ม.6

                                          English Computer Lab ม.4, ม.5                                         T.Judith A. Manuel

                                         English Computer Lab M.4-M.5


                           

                                T.Jon Beliveau

                                Speaking & Listening M.1-M.3, M.5-M.6                                                                                               

T.John Bax

Speaking & Listening M.1-M.3, M.5

                                          

                                           T.Kieth Silverman

                                           Speaking & Listening M.5-M.6

                                           English Gifted Program M.4-M.5

                                           English Clubs M.1-M.6


      


                                           อาจารย์ศิริพร เก้าเอี้ยน

                                           อาจารย์พิเศษภาษาจีน

                                   

อาจารย์วรัญญู วงษ์แหยม

อาจารย์พิเศษภาษาจีน

                                                                                        

                                        

                                 

  T.Takahiro Ozawa                                           

   อาจารย์พิเศษภาษาญี่ปุ่น


                                        

                                          T.Natsuko Ikuta

                                          อาจารย์พิเศษภาษาญี่ปุ่น